Dede Korkut
Bu vasiyet üzerine Millî ve Milletler Arası Türkoloji Kong releri'nin Genel Sekreteri sıfatıyla Türk-Sovyet Kolokyumlarına başlarken ilk kolokyumun 1-8 Temmuz 1988 tarihleri arasında Azer baycan'ın baş şehri Baku'da "Kültür Anıtı olarak Dede Korkut Kitabı" konulu olarak toplanmasını sağladım. Bu toplantıda sunulan bildiriler Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1988'de yayımlan mistir.
On yıl sonra, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ens titüsü'nün Müdürü olarak ilk kolokyumun onuncu yıldönümünde yine Baku'da, 21-26 Aralık 1998 tarihleri arasında, "II. Milletler Arası Dede Korkut Kollokyumu (II. Beynelhalg "Dede Korkud" Kollokviumu)"nun düzenlenmesini sağladım. Bu ikinci kolokyumda sunulan bildirilerde Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1998'-de, iki cilt olarak, yayımlandı.
Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu'nda Dresden ve Vatikan yazmalarının ayrı ayrı yayımlanması Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun tarafından teklif edildiği zaman Dresden yazmasının notlu olarak yayımlanmasına ben talip oldum. Vatikan yazmasının yayıma hazırlan ması işini de eski öğrencim Mustafa Sinan Kaçalin'e verilmesini sağladım.
Araya birçok başka iş girdi, ama metinlerin kurulması tamamlandı. Ettore Rossi'nin Muharrem Ergin'e gönderdiği Vatikan yazmasının fotoğraflarını Mustafa Sinan Kaçalin'e verdim. Kaçalin Vatikan yazmasındaki altı hikâyeyi notlayarak çalışmasını bitirdi. Ben de Dresden'deki 12 hikâyenin notlanmasını ikmâl ediyorum. Çalışmamda Dresden'den alınarak Kitab-i Ddda Korkud Ensiklopediya-si'nda yayımladığımız fotoğrafları kullandım.
Dede Korkut'un Dresden nüshasının "Giriş" bölümü (Metnin transkripsiyonu ve açıklama notları) başlıklı bu çalışmam Dresden yazması üzerindeki çalışmamın ilk bölümü olup, bunu, diğer kısımlar takip edecektir. Çalışmamı ikmal edip yayımlayabilirsem, bir vasiyeti yerine getirmiş olmanın mutluluğunu tadacağıma, hocalarım Ahmet Caferoğlu'nun, Muharrem Ergin'in ve Orhan Şâik Gökyay'ın ruhla rını şad edeceğime inanıyorum.
Osman Fikri SERTKAYA


Editörü / Yazarı Osman Fikri SERTKAYA
Fiyatı  15 YTL