Selçukluların Dini Serüveni
Selçukluların Dinî Serüveni –Türkiye’nin Dinî Yapısının Tarihsel Arka Planı

Bu eserde Selçuklu dönemi Türkiye'sinin dini hayatı ve dini kurumları bütün yönleriyle ele alınarak incelenmiştir. Bu dönemin dini tarihini tüm yönleriyleele alan müstakil ve kapsamlı bir monografinin olmaması, kitabın önemini daha da artırmaktadır.
Elinizdeki kitabın, Türk aydınının konu ile ilgili bilimsel araştırmaya olan ihtiyacını yeterince karşılayacağını ve söz konusu dönem hakkında, hatta bugünün Türkiye'si hakkında yapılacak sosyolojik araştırmalara büyük ölçüde katkı sağlayacağının ümit etmekteyiz.

Seyfullah Kara,1967 yılında Çaycuma’da doğdu. Çaycuma ve Zonguldak’ta orta öğrenimini tamamladıktan sonra, 1988 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi ve 1993’te buradan mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996’da yüksek lisans eğitimini, 2002’de doktorasını tamamladı. Aynı yıl adı geçen fakültede İslam Tarihi Ana Bilim Dalı’nda Yardımcı Doçentliğe atandı. 2005 yılının Ocak ayında tamamladığı askerlik görevini takiben aynı fakültede öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

Yazarın, bilimsel dergilerin yanı sıra kültürel ve popüler nitelikli dergilerde yayımlanan çeşitli makalelerinin yanı sıra kitap çalışmaları da bulunmaktadır:

Peygamber Döneminde Gençlik, Ağaç Yayınları, 2003.
Selçukluların Dinî Serüveni –Türkiye’nin Dinî Yapısının Tarihsel Arka Planı–, Şema Yayınları, 2006.
Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları, İz Yayıncılık, 2007.

ANADOLU SELÇUKLU KAYNAKÇA-KİTAPLAR

AKDAĞ, M. Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi I: 1243-1453, İstanbul, 1995.

ANNA COMNENA, Alexiad. Anadolu'da ve Balkan Yarımadası'nda İmparator Alexias Kommenos Dönemi Tarihi. Malazgirt'in Sonrası, çev. B. Umar, İstanbul, 1996.

AKSARAYLI Mehmed oğlu Kerimüddin Mahmud, Müsamere tül-Ahbâr. Moğollar Zamanında Türkiye Selçukluları Tarihi, neşr. O. Turan, Ankara, 1994.

ALTINSAPAN, Erol - PARLA Canan, Eskişehir Selçuklu ve Osmanlı Yapıları 1, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir, 2004.

ALTUN, Ara, Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahtarı İçin Bir Özet, İstanbul, 1988.

ANONİM, Selçuknâme, Yay. F. N .Uzluk, Ankara, 1952.

ARIK, Oluş, Bitlis Yapılarında Selçuklu Rönesansı, Ankara, 1971.

ARIK, Rüçhan, Kubadabad, Selçuklu Saray ve Çinileri, Türkiye İş Bankası, İstanbul, 2000.

ASLANAPA, Oktay, Anadolu'da İlk Türk Mimarisi, Başlangıcı ve Gelişmesi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1991.

ASLANAPA, Oktay, Anadolu Türk Çini ve Keramik Sanatı, İstanbul, 1965.

ASLANAPA, Oktay, Türk Halı Sanatı, İstanbul, 1971.

ASLANAPA, Oktay, Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul, 1987.

ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı I-II, Başlangıcından Beylikler Devri Sonuna Kadar, Ankara, 1984.

ASLANBAY, Muhiddin, Seyyid Battal Gazi'nin Hayatı ve Bazı Menkıbeleri, Eskişehir, 1953.

AYTEKİN, O. Artvin'deki Mimari Eserler: Ortaçağ'dan Osmanlı Dönemi Sonuna Kadar, Ankara, 1999.

AZAMÎ TARİHİ, Selçuklularla İlgili Bölümler: H:430-538, Haz. A.Sevim, Ankara, 1988.

BAKIRER, Ömür, Selçuklu Öncesi ve Selçuklu Dönemi Anadolu Mimarisinde Tuğla Kullanımı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1981.

BAKIRER, Ömür, Onüçüncü ve Ondördüncü Yüzyıllarda Anadolu Mihrabları, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1976.

BALIN, R. Diyarbakır, İstanbul, 1966.

BALIVET, Michel, Ortaçağ'da Türkler, çev: Ela Güntekin, Alkım Yay., İstanbul, 2005.

BAYBURTOĞLU, Zafer, Anadolu'da Selçuklu Dönemi Yapı Sanatçıları, Erzurum, 1993.

BAYKARA, Tuncer, Anadolu'nun Selçuklular Devrindeki Sosyal ve İktisadi Tarihi Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi, İzmir, 1990.

BAYKARA, Tuncer, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 1985.

BAYKARA, Tuncer, Denizli Tarihi, İstanbul, 1969.

BAYKARA, Tuncer, Türkiye'nin Sosyal ve İktisadi Tarihi, Ankara, 2000.

BAYKARA, Tuncer, I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1164-1211), Ankara, 1977.

BAYRAM, Mikail, Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları Teşkilatı), Konya, 1994.

BAYRAM, Mikail, Türkiye Selçukluları Üzerine Araştırmalar, Konya, 2003.

BAYRAM, Mikail, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatı'nın Kuruluşu, Konya, 1991.

BAYRAM, Mikail, Şeyh Evhadü'ddin Hâmid el-Kirmani ve Evhadiye Tarikatı, Konya,1993.

BAYRAM, Mikail, Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları Teşkilatı), Konya, 1994.

BEKTAŞ, Cengiz, Selçuklu Kervansarayları Korumaları, Kullanımları Üzerine Bir Öneri, Yapı Endüsti Merkezi Yay., İstanbul, 1999.

BERCHEM, M. V. Asie Minore, Sivas-Divrigi (corpus Inscriptionum Arabicarum II), Kahire, 1910.

BEYGU, Abdürrahim Şerif, Erzurum: Tarihi, Anıtları, Kitabeleri, İstanbul, 1936.

BEYSANOĞLU, Şevket, Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi I, Ankara, 1987.

BEYSANOĞLU, Şevket, Anıtları ve Kitabeleri İle Diyarbakır Tarihi, Akkoyunlular'dan Cumhuriyete Kadar II, Ankara, 1990.

BİLGET, B. Sivas'ta Buruciye Medresesi, Ankara, 1991.

BİLGET, N. Burhan, Sivas Anıt Mezarları, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1993.

BİLGET, N. Burhan, Gök Medrese, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1989.

BEDİÜZZEMAN, Firüzanfer, Mevlâna Celâleddîn, Çev. F.N. Uzluk, İstanbul, 1963.

BORAN, Ali, Anadolu'daki İç Kale ve Mescidleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2001.

BUTAK, B. XI, XII, XIII Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları, İstanbul, 1947.

BUTAK, B. XI, XII, XIII Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları Ek, İstanbul, 1948.

CAHEN, C. Türklerin Anadolu'ya İlk Girişi (XI. Yüzyılın İkinci Yarısı), çev. Y. Yücel-B.Yediyıldız, Ankara, 1992.

CAHEN, C. Osmanlılardan Önce Anadolu'dan Önce Türkler, 1994.

CAHEN, Claude, Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler, çev. Y.Moran, İstanbul,1979.

CANTAY, Gönül, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1992.

CEZAR, Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul, 1977.

ÇAĞATAY, Neşet, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Konya, 1981.

ÇAĞATAY, Neşet, Mevlâna Devri Selçuk Türklerinin Politik ve Sosyo-Ekonomik Sorunları, Ankara, 1985.

ÇAL, Halit, Niksar'da Türk Eserleri, Ankara, 1989.

ÇAL, Halit, Niğde Şehrindeki Ahşap Tavanlı Camiler ve Mescitler, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000.

ÇAYIRDAĞ, M. Seyyid Burhaneddin Seyyid-i Sırdan Muhakikik-i Tirmizi, Kayseri, 1982.

ÇAYIRDAĞ, M. Kayseri Tarih Araştırmaları, Kayseri, 2001.

ÇETİN, O. Anadolu'da İslamiyetin Yayılışı, İstanbul, 1990.

ÇETİNTAŞ, S. Sivas Darüşşifası 614/1217, İstanbul, 1953.

ÇİFTÇİ, Fazıl, Kastamonu Camileri-Türbeleri ve Diğer Tarihi Eserleri, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 1995.

ÇULPAN, Cevdet, Türk Taş Köprüleri (Ortaçağ'dan Osmanlı Devri Sonuna Kadar), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2002.

DANIK, Ertuğrul, Ortaçağ'da Harput, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2001.

DANİŞMEND-NAME, haz. N. Demir, Ankara, 2004.

DEMİR, Mustafa, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Sivas Şehri, Sakarya Kitabevi, Sakarya 2005.

DEMİR, Necati, Danişmend Gazi Destanı, Hece Yay., Ankara, 2006.

DEMİR, Necati - ERDEM, Mehmet Dursun, Battal Gazi Destanı, Ankara, 2006.

DEMİREL, Ömer, Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000.

DEMİREL, Ömer, Osmanlı Vakıf - Şehir İlişkisine Bir Örnek: Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000.

DEMİRKENT, Işın, Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1996.

DENKTAŞ, Mustafa, Kayseri'deki Su Yapıları (Çeşmeler, Hamamlar), Kıvılcım Yay., Kayseri, 2000.

DURAN, Remzi, Selçuklu Devri Konya Yapı Kitabeleri (İnşa ve Tamir), Ankara, 2001.

DURUKAN, Aynur - ÜNAL, Melike Sultan, Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatı Bibliyografyası, Atatürk Kültür Merkezi, Sayı:86, Ankara, 1994.

ECER, A. Vehbi, XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri Kültür ve Tarihi, İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı, Kayseri, 1996.

ELDEM, Halil Edhem, Kayseriyye Şehri, İstanbul, 1334.

ELDEM, Halil Edhem, Niğde Klavuzu, İstanbul, 1936.

EMİNOĞLU, M. E., Konya Karatay Medresesi Yazı İncileri, Konya, 1999.

ERDEMİR, Yaşar, Karatay Medresesi, Çini Eserleri Müzesi, Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Konya, 2001.

ERDMANN, Kurt, Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts, I, Berlin, 1961.

ERDMANN, Kurt-Hanna ERDMANN, Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts, II-III, Berlin, 1976.

ERDOĞAN, Y., Amasya Darüşşifası, Kayseri, 1982.

ERGİNSOY, Ü., İslam Maden Sanatının Gelişmesi: Başlangıcından Anadolu Selçukluları Sonuna Kadar, İstanbul, 1978.

ERİÇ, M., Yapı Malzemeleri II, İstanbul, 1978.

ERKİLETLİOĞLU, Halit, Kayseri Tarihi (En Eski Zamandan Osmanlılar'a Kadar), İl Kültür Müdürlüğü, Kayseri, 1993.

ERKİLETOĞLU, H-GÜLER, O., Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri, Kayseri, 1996.

ERKİLETOĞLU, H., Kayseri Kitabeleri, Kayseri, 2001.

ERKOÇ, Ethem, Yirmibirinci Yüzyılda Çorum İli ve İlçeleri, Çorum, 2001.

ERTAYLAN, H., Varka ile Gülşah, İstanbul, 1945.

ESKİCİ, B., Ankara Mihrapları, Ankara, 2001.

EYÜBOĞLU, B., Dünden Bugüne Beyşehir, Konya, 1979.

FAROQHİ, S., Anadolu'da Bektaşilik, İstanbul, 2003.

FERİT, M.-MESUT, M., Selçuk Veziri Sahip Ata İle Oğullarının Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1934.

GALİB, İ., Takvim-i Meskukat-ı Selçukiyye, Kostantiye, 1309.

GABRIEL, Albert, Niğde Türk Anıtları, çev. Ahmed Akif Tütenk, Ankara, 1962.

GABRIEL, Albert, Monuments Turcs D' Anatolie Kayseri - Niğde, Arkeoloji ve Sanat Yay., İstanbul.

GLÜCK, H., Küçük Asya'da Selçuk Sanatı, (çev. Köprülüzade Ahmet Cemal)

GORDLEVSKİ, V., Anadolu Selçuklu Devleti, Ankara, 1988.

GÖDE, Kemal, Tarih İçinde Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yay.12, Kayseri, 1991.

GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlâna Celâleddin, İstanbul, 1953.

GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlâna Celâleddin Mektuplar, İnkılap Yayınevi,İstanbul 1999.

GÜLENSOY, Tuncer, Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgaları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1989.

HASLUCK, F.W., Christianity and İslam Under The Sultans, I-II, New York, 1929, 1973.

HASLUCK, F. W., Anadolu ve Balkanlar'da Bektaşilik, (çev.Y. Demirel), İstanbul, 1995.

HEYD, Wilhelm von, Yakın - Doğu Ticaret Tarihi, çev. E.Z. Karal, Ankara 1975.

HUART, Clement, Mevleviler Beldesi Konya, (çev. N. Uzel), İstanbul, 1978.

İLTER, Fügen, Osmanlılar'a Kadar Anadolu Türk Köprüleri, Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası, Ankara, 1978.

İLTER, İ., Tarihi Türk Hanları, Ankara, 1969.

KARA, Seyfullah, Selçuklular'ın Dini Serüveni (Türkiye'nin Dini Yapısının Tarihsel Arka Planı), Şema Yayınevi, İstanbul, 2006.

KARAHAN, Atalay, Tarihi Eserleriyle Niksar, Ankara, 1976.

KARAHAN, Atalay, Niksar'da Görülecek - İncelenecek Tarihi Eserler, 1976.

KARPUZ, Haşim, Erzurum'da Türk İslam Yapıları, Ankara, 1976.

KAYMAZ, Nejat, Pervâne Mu'inü'd-din Süleyman, Ankara, 1970.

KIENITZ, Friedrich Karl, Eski Türk Köprüleri (Anadolu ve Güneydoğu Avrupa'da Selçuk ve Osmanlı Kültürünün Şaheserleri), çev. A.Bayar, Ankara, 1965.

KİTAPÇI, Z., Abbasi Hilafetinde Selçuklu Hatunları ve Türk Sultanları, Konya, 1994.

KONUŞ, Fazlı, Selçuklular Bibliyografyası, Çizgi Kitabevi, Konya 2006.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde AKSARAY TARİHİ 1.CİLT, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1974.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde AKSARAY TARİHİ 2.CİLT, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1974.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde AKSARAY TARİHİ ( VE ORTAKÖY TARİHİ), Fatih Yayınevi, İstanbul, 1975.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi, İstabul, 1960.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Ankara Camileri, İstanbul, 1978.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Alanya (Alâiyye), İstanbul, 1946.

KÖROĞLU, H., Konya ve Anadolu Medreseleri, Konya, 1999.

KUBAN, Doğan, Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul, 1965.

KUBAN, Doğan, Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, İstanbul, 1982.

KUBAN, Doğan, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri (Anadolu'dan Önce Türklerin Sanat Ortaklıkları), İstanbul, 1993.

KUBAN, Doğan, Divriği Mucizesi, İstanbul, 2001 (2).

KUBAN, Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2002.

KUBAN, Doğan, Anadolu Türk Mimarisi Tarihi, İstanbul, 1955.

KURAN, Aptullah, Anadolu Medreseleri, I, Ankara,1969.

KURNAZ, Cemal, Anadolu'da Orta Asyalı Şairler, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1997.

KURU, A.Ç, Kayseri'de Türk Devri Mimarisi, Ankara, 1999.

KUŞ, Ahmet - DIVARCI, İbrahim - ŞİMŞEK, Feyzi, Konya ve İlçelerindeki Selçuklu Eserleri Fotoğraf Albümü, Konya, 2004.

KUŞ, Ahmet - DIVARCI, İbrahim - ŞİMŞEK, Feyzi, Konya'daki Beylikler Dönemi Eserleri Fotoğraf Albümü, Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınları:16, Konya, 2005.

KÜÇÜKDAĞ, Y.-ARABACI, C., Selçuklular ve Konya, Konya, 1994.

KÜHNEL, Ernst, Conia, II, London, 1931.

LINDER, R.P., Ortaçağ Anadolu'sunda Göçebeler ve Osmanlılar, Ankara, 2000.

LLOYD, Seton- RICE , David Storm, Alanya (Ala'iyya), çev. N.Sinemoğlu, Ankara, 1964.

MCEVEDY, Colin, Ortaçağ Tarih Atlası, Sabancı Üniversitesi Yay., İstanbul, 2004.

MEHMED ZİYA, Konya Seyahati Hatıratından, İstanbul, 1328.

MERÇİL, Erdoğan, Türkiye Selçuklularında Meslekler, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000.

MEVLÂNA CELÂLED-DİN RÛMİ, Mektuplar, çev.-haz. A.Gölpınarlı, İstanbul, 1963.

MEVLÂNA CELÂLED-DİN RÛMİ, Mesnevi, çev. V.İzbudak, 6 Cilt, İstanbul, 1966.

MEVLÂNA CELÂLED-DİN RÛMİ, Dîvan-ı Kebîr, haz. A.Gölpınarlı, 7 Cilt, Eskişehir, 1992.

MUSTAFA, C., Akşehir Kitabeleri ve Tetkikat, Muğla, 1934.

MÜBAREK, Galip, Ankara Mescidleri ve Camileri, İstanbul, 1941.

MÜLAYİM, Selçuk, Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler - Selçuklu Çağı, Ankara, 1982.

MÜLAYİM, Selçuk, Değişimin Tanıkları (Ortaçağ'da Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi), İstanbul, 1999.

MÜNECCİBBAŞI, A. b. L., Müneccimbaşına göre: Anadolu Selçukileri, İstanbul, 1935.

MÜNECCİMBAŞI, A. b. L., Camiü'd-Düvel Selçuklular Tarihi; Anadolu Selçukluları ve Beylikler, II, İzmir, 2000.

NASR-I HÜSREV, Sefername, (çev. A.Terzi), İstanbul, 1985.

NIKETAS KHONIATES, Histoire (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), (çev. F. Işıltan), Ankara, 1995.

OCAK, Ahmet, Selçukluların Dini Siyaseti, İstanbul, 2002.

OCAK, Ahmet, Türk-İslam İnançlarında Hızır yahut Hızır İlyas Kültü, Kabalcı Yay., İstanbul, 2006.

OCAK, Ahmet, Babailer İsyanı; Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, İstanbul, 1996.

ORAL, M. Z., Hüdavend Hatun Türbesi ve Hayatı, Niğde, 1939.

OTTO-DORN, K., Tükische Keramik, Ankara, 1957.

ÖDEKAN, A., Osmanlı Öncesi Anadolu Türk Mimarisinde Mukarnaslı Portal Örtüleri, İstanbul, 1977.

ÖGEL, Semra, Anadolu'nun Selçuklu Çehresi, Akbank, İstanbul, 1994.

ÖGEL, Semra, Anadolu Selçukluları'nın Taş Tezyinatı, Türk Tarik Kurumu, Ankara, 1987.

ÖGEL, Semra, Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, İstanbul, 1986.

ÖNDER, Mehmet, Yurtdışı Müzelerinde Türk Eserleri, Kültür Bakanlığı Yay.: 1095/1989.

ÖNDER, Mehmet, Konya Rehberi, Konya, 1950.

ÖNKAL, Hakkı, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Sayı:91, Ankara, 1996.

ÖNEY, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, İş Bankası, Ankara, 1992.

ÖNEY, Gönül, Ankara'da Türk Devri Dini ve Sosyal Yapıları, Ankara, 1971.

ÖNEY, Gönül, Ankara Arslanhane Camii, Ankara, 1990.

ÖNGE, M. Yılmaz, Anadolu'da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yay., Ankara, 1995.

ÖZ, T., Turkish Ceramics, Ankara, 1957.

ÖZCAN, B., Tokat Müzesi Rehberi, İstanbul, 1985.

ÖZKARCI, M., Niğde'de Türk Mimari Eserleri, İstanbul, 1996.

ÖZÖNDER, H., Konya Mevlana Dergahı, Ankara, 1989.

ÖZTÜRK, M., Anadolu Erenlerinin Kaynağı; Horasan, Ankara, 2001.

POLAT, M. S., Selçuklu Göçerlerinin Dünyası; Karacuk'tan Aziz George Kolu'na, İstanbul, 2004.

RAMSAY, W. M., Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1960.

REFİK, A., Anadolu'da Türk Aşiretleri, İstanbul, 1930.

RICE, Tamara Talbot, The Seljuks in Asia Minor, London, 1961.

RIEFSTAHL, R. M., Turkish Architecture in Southwestern Anatolia, Cambridge, 1931.

RIEFSTAHL, R. M., Cenubi Garbi Anadolu'da Türk Mimarisi, (çev. C.T. Berktin), İstanbul, 1941.

RUBRUCK, W., Moğolların Büyük Hanına Seyahat 1253-1255, (çev. E. Ayan), İstanbul, 2001.

SARRE, Friedrich, Konya Köşkü, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1989.

SARRE, Friedrich, Küçükasya Seyahati, Berlin, 1986.

SARIKAYA, Mehmet Saffet, XII-XIV. Asırlardaki Anadolu'da Fütüvvetnamelere Göre Dini İnanç Motifleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002.

SATOĞLU, Abdullah, Kayseri Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002.

SEVGEN, Nazmi, Anadolu Kaleleri, I, Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, Ankara, 1959.

SEVİM, Ali, Anadolu'nun Fethi Selçuklular Dönemi (Başlangıçtan 1086'ya Kadar), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1988.

SEVİM, Ali, Anadolu'nun Fethi-Selçuklular Dönemi, Ankara, 1988.

SÖNMEZ, Zeki, Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1995.

SÖZEN, Metin, Anadolu Kentleri, İstanbul, 1971.

SÖZEN, Metin, Anadolu Medreseleri, Selçuklu ve Beylikler Devri, 2.Cilt, İstanbul, 1970-72.

SÖZEN, Metin, The Evolution of Turkish Art and Architecture, İstanbul, 1987.

SÜMER, Faruk, Eshabü'l- Kehf (Yedi Uyurlar), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1989.

SÜMER, Faruk, Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu'da Türk Beylikleri, Ankara, 1990.

SÜMER, Faruk, Çepniler: Anadolu'daki Türk Yerleşmesinde Önemli Rol Oynayan Bir Oğuz Boyu, İstanbul, 1992.

ŞAHİN, M. K., Dânişmendliler Döneminde Niksar, Niksar,1977.

ŞAHİNOĞLU, M., Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazının Dekoratif Eleman Olarak Kullanılışı, İstanbul, 1977.

ŞEKERCİ, O., İslamda Resim ve Heykelin Yeri, İstanbul, 1974.

ŞENTÜRK, Ş.-JOHNSON, A., Asya'dan İnen Rüzgar, 3, İstanbul, 1994.

TABAK, N., Ahlat'ta Türk Mimarisi, İstanbul, 1972.

TANYELİ, U., Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11.-15.yy), İstanbul, 1987.

TARIM, C.H., Kırşehir Tarihi Üzerinde Araştırmalar, Kırşehir, 1938.

TARIM, C.H., Tarihte Kırşehri-Gülşehri, İstanbul, 1948.

TEKİN, A., Diyarbakır, İstanbul, 1971.

TEKTAŞ, M., Amasya Müze Rehberi, Amasya, 1982.

TEMİR, A., Kırşehir Emiri Caca Oğlu Nur el-Din'in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi, Ankara, 1959/1989.

TEXIER, C., Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, III, (çev.Ali Suat), Ankara, 2002.

TRİMİNGHAM, J.S., The Sufi Orders in Islam, Oxford, 1971.

TİRYAKİ, Ahmet, Türkiye'de Yayınlanmış Türk ve İslam Sanatı Makaleler Bibliyografyası I "Yarı Periodikler 1943-1997", Gözen Yay, İstanbul, 2002.

TOUATI, Houari, Ortaçağ'da İslam ve Seyahat, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2004.

TUNCER, O. C, Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Moğollar, (Basım yeri ve Tarihi Yok).

TUNCER, O.C., Anadolu Kümbetleri-1-Selçuk Dönemi, Ankara, 1986.

TUNCER, O.C., Anadolu Kümbetleri, 2, Ankara, 1991.

TUNCER, O.C., Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Moğollar, Ankara, 1986.

TURAN, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye Siyasi Tarih Alp Arslan'dan Osman Gazi'ye (1071-1328), Boğaziçi Yay., İstanbul, 2002.

TURAN, Osman, Selçuklular ve İslamiyet, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 2005.

TURAN, Osman, Oniki Hayvanlı Türk Takvimi, İstanbul, 1941.

TURAN, Osman, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, Ankara, 1965/1988.

TURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, İstanbul, 1965/1980/1998.

TURAN, Osman, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, İstanbul, 1973/1993.

TURAN, Ş., Türkiye-İtalya İlişkileri, Selçuklular'dan Bizans'ın Sonuna Kadar, İstanbul, 1990.

UĞUR, M.F.-KOMAN, M.M., Selçuklu Veziri Sahip Ata ile Oğullarının Hayat ve Eserleri, İstanbul, 1934.

UĞUR, M.F.-KOMAN, M.M., Selçuk Büyüklerinden Celaleddin Karatay ve Karedşlerinin Hayatı ve Eserleri, Konya, 1940.

ULUÇAM, A., Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çevresi Mimarlığı II:Bitlis, Ankara, 2002.

ULUDAĞ, Süleyman, İslam Açısından Müzik ve Sema, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2004.

UMAR, B., Türkiye Halkının Ortaçağ Tarihi, İstanbul, 1998.

URFALI MATEOS, Urfalı Mateos Vakıyenamesi (952-1136) ve Papaz Grigor'un Zeyli(1136-1162), (çev. H.D. Andreasyan), Ankara, 1987.

UZLUK, Şehabettin, Kelûk Bin Abdullah, Konya, 1935.

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, Diyarbakır İlindeki Bazı Türk-İslam Anıtları Üzerine Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum, 1975.

YILMAZ, Leyla, Antalya (16.Yüzyılın Sonuna Kadar), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2002.

YİNANÇ, Mükrimin Halil, İbn Bibi Selçukname, Kitabevi, İstanbul, 2007.

YAVUZ, A. T., Anadolu Selçuklu Mimarisinde Tonoz ve Kemer, Ankara, 1981.

YAZICIOĞLU, A., Oğuzname Yahut Selçukname, İstanbul.

YAZICIZADE, Tevarih-i Âl-i Selçuk, II, (Hautsma tab.)

YEĞEN, A., Kayseri'de Tarihi Eserler, Kayseri, 1993.

YETKİN, S.K., İslam Sanatı Tarihi, Ankara, 1993.

YETKİN, S.K., Türk Mimarisi, Ankara, 1970.

YETKİN, Ş., Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul, 1972/1986.

YETKİN, Ş., Türk Halı Sanatı, Ankara, 1991. (2)

YILMAZ, L., Antalya: Bir Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun Gelişimi, Ankara, 2002.
www.selcuklular.com
Yazarı : Seyfullah Kara
Fiyatı  0 YTL